OTELLERİ ÇOK YAKINDAN İLGİLENDİREN YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

0
55
OTEL İŞLETMELERİNDE MENÜLERDE YENİ BİR DÖNEME GEÇİLİYOR

“Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” 26.01.2017 tarihinde yayımlanmıştı. Yönetmelikte gıda işletmelerine tanınan uyum süreci 31 Aralık 2019’da sona erdi. Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre toplu tüketim yerlerinde bazı bilgilerin son tüketiciye sunulması zorunlu hale getirildi. Toplu tüketim yerleri içinde otellerin tüm yiyecek içecek birimleri ile restoranları da yer alıyor.

Yönetmelikle işletme bünyesinde sunulan yiyecekler (Gıdanın adı, alerjiye neden olan ve/veya intoleransa neden olan belirli madde veya ürünler ile bileşiminde “etil alkol” ve/veya alkollü içki bulunan, domuzdan elde edilen madde içeren gıdalar) hakkında afiş, yazı tahtası veya menüler aracılığı ile son tüketiciye bilgi sunulması zorunluluğu getirildi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetmelikle ilgili üye otellerini bilgilendirici bir metin hazırladı. Metinde otellerin müşterilerine bu tür ürünlerin bildirimlerini nasıl yapacağı hakkında bilgiler verildi.

TÜROB’un bilgilendirme metni şöyle:

Son tüketicilere (misafirlere) Alerjen bildirimi yapılırken Yönetmelikte yer alan ve aşağıda belirtilen 14 değişik alerjen madde esas alınacaktır. Bu bildirim işletmenin ilgili bölümünde misafir tarafından rahatlıkla görülebilir şekilde, öncelikle Türkçe olmak üzere değişik diller kullanılarak afiş, yazı tahtası, menüler vasıtasıyla yapılabilir. Bildirimin, açık büfe servisi yapılan işletmelerde açık büfenin bulunduğu bölge, à la carte servis yapılan işletmelerde ise menü kartları aracılığı ile yapılmasını öneririz.

ALERJİYE VEYA İNTOLERANSA NEDEN OLAN BELİRLİ MADDE VEYA ÜRÜNLER

Madde veya ürünler

1) Gluten içeren tahıllar: buğday (ör. kılçıksız buğday ve kamut), çavdar, arpa, yulaf veya bunların hibrit türleri ve bunların ürünleri

2) Kabuklular (Crustacea) ve bunların ürünleri

3) Yumurta ve yumurta ürünleri

4) Balık ve balık ürünleri

5) Yerfıstığı ve yerfıstığı ürünleri

6) Soya fasulyesi ve soya fasulyesi ürünleri

7) Süt ve süt ürünleri (laktoz dahil)

8) Sert kabuklu meyveler: Badem (Amygdalus communis L.), fındık (Corylus avellana), ceviz (Juglans regia), kaju fıstığı (Anacardium occidentale), pikan cevizi (Carya illinoiesis (Wangenh.) K.Koch), brezilya fındığı (Bertholletia excelsa), antep fıstığı (Pistacia vera), macadamia fındığı ve Queensland fındığı (Macadamia ternifolia) ve bunların ürünleri

9) Kereviz ve kereviz ürünleri

10) Hardal ve hardal ürünleri

11) Susam tohumu ve susam tohumu ürünleri

12) Kükürt dioksit ve sülfitler (tüketime hazır veya üreticilerin talimatlarına göre hazırlanan ürünler için, toplam SO2 cinsinden hesaplanan konsantrasyonu 10 mg/kg veya 10 mg/L’den daha fazla olanlar)

13) Acı bakla ve acı bakla ürünleri

14) Yumuşakçalar ve ürünleri

Aynı Yönetmelikte belirtilen yükümlülükler arasında, Toplu tüketim yerlerinde ambalajlı veya ambalajsız olarak sunulan gıdaların ETİKETLERİNDE uyulması gereken zorunluluklar da düzenlenmiş olup, gerek bu konu gerekse yukarıda yerverdiğimiz Toplu Tüketim Yerlerinin zorunlulukların düzenlendiği Yönetmelik maddeler aşağıda yer almaktadır.

MADDE 8 –

(7) Gıda işletmecileri, kendi kontrolleri altında yürütülen faaliyetler kapsamında;

a) Son tüketiciye yönelik olan, ancak toplu tüketim yerleri haricinde son tüketiciye satılmadan önceki bir aşamada piyasaya arz edilen,

b) Toplu tüketim yerlerine yönelik olan ve hazırlama, işleme, parçalama, bölme veya doğrama işlemleri için toplu tüketim yerlerine arz edilen, hazır ambalajlı gıdalarla ilgili olarak dördüncü bölümde belirtilen bilgilerin gıdanın ambalajının üzerinde veya bu ambalaja yapıştırılmış bir etiket üzerinde veya ticari belgelerin gıdaya eşlik etmesi veya teslimattan önce veya teslimat sırasında gönderildiği garanti edilebildiğinde gıda ile ilgili ticari belgelerin üzerinde bulunmasını sağlar.

(9) Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine yönelik olmayan bir gıdayı diğer gıda işletmecilerine arz eden gıda işletmecileri, bu işletmecilere, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğinde, yeterli bilginin sağlandığını garanti ederler.

Zorunlu bilgiler

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikteki istisnalar saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi zorunludur:

a) Gıdanın adı.

b) Bileşenler listesi.

c) Ek-1’de yer alan Alerjiye veya İntoleransa Neden Olan Belirli Madde veya Ürünler.

ç) Belirli bileşenlerin veya bileşen gruplarının miktarı.

d) Gıdanın net miktarı.

e) Tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi.

f) Özel muhafaza ve/veya kullanım koşulları.

g) 8 inci maddenin birinci fıkrasında bahsedilen gıda işletmecisinin adı veya ticari unvanı ve adresi.

ğ) 12.maddede belirtilen işletme kayıt numarası veya tanımlama işareti.

h) Menşei Ülke.

ı) Kullanım bilgisi olmadığında gıdanın uygun şekilde tüketimi mümkün değilse, gıdanın kullanım talimatı.

i) Hacmen % 1,2’den fazla alkol içeren içeceklerde hacmen gerçek alkol derecesi.

j) Beslenme bildirimi.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bilgiler kelimeler ve rakamlarla verilir. Bu bilgiler, kelime ve rakamlara ilave olarak, 42 nci madde hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla resimli gösterimler veya semboller aracılığıyla ifade edilebilir.

Gıda hakkında zorunlu bilgilendirmenin kullanılabilirliği ve yerleşimi

MADDE 15 –

(3) Son tüketiciye veya toplu tüketim yerlerine; hazır ambalajlı hale getirilmeksizin satılan gıdalar veya satış yapılan işletmede tüketicinin talebi doğrultusunda paketlenerek satılan gıdalar ile doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar ile ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) Doğrudan satış için hazır ambalajlı hale getirilmiş olan gıdalar hariç olmak üzere zorunlu bilgilerin tümü gıdanın (dökme ürünler dahil) satış yerlerine sevk edilmesi sırasında beraberinde yer alır.

b) Gıdanın satışı sırasında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (e), (g) ve (h) bentlerinde yer alan bilgiler ile Ek-2’nin 6 ve 7 numaralı satırları kapsamındaki ilave zorunlu bilgiler satın alan kişinin görebileceği yerlerde bulundurulur veya gıda ile birlikte satın alan kişiye sunulur.

c) Talep edilmesi halinde, satın alan kişi zorunlu bilgilerin tümü hakkında bilgilendirilir.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrası, diğer bazı zorunlu bilgilerin belirlendiği ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

(5) Toplu tüketim yerlerinde son tüketiciye sunulan hazır ambalajlı olmayan gıdalarla ilgili olarak aşağıdaki kurallar uygulanır:

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yer alan bilgiler ile Ek-2’nin 6 ve 7 numaralı satırları kapsamındaki ilave zorunlu bilgiler tüketiciye sunulur.

b) (a) bendinde belirtilen bilgiler kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde menüler, yazı tahtaları, broşür benzeri araçlar vasıtasıyla son tüketiciye sunulur. Bilgilerin sunumunda, kelimeler veya sayılar yerine başka gösterim şekilleri ve/veya grafik formlar veya semboller kullanılabilir.

Zorunlu bilgilerin bildirim şekli

MADDE 16 – (1) Gıda hakkında zorunlu bilgilendirme; kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek ve silinmeyecek şekilde dikkat çekici bir yerde yapılır. Verilen bilgiler, diğer yazılı veya resimli unsurlar vasıtasıyla herhangi bir şekilde gizlenemez, kapatılamaz, bölünemez veya kesilemez. Bu bilgilere ilişkin yazılar ile zemin arasında belirgin bir kontrast olması sağlanır.

Gıdanın adı

MADDE 20 – (1) Gıdanın adı olarak, o gıda için geçerli olan mevzuat hükümlerinde belirtilen resmî ad kullanılır. Böyle bir adın olmaması durumunda, gıdanın alışılagelen adı kullanılır. Gıdanın alışılagelen bir adı da yoksa veya bu ad kullanılmayacaksa, tanımlayıcı bir ad belirlenir.

Gluten ile ilgili isteğe bağlı bilgilendirme

MADDE 45 – (1) Glutenin gıdadaki yokluğu veya azaltılmış varlığı hakkında tüketiciyi bilgilendirmek amacıyla sadece Ek-16’da yer alan Glutenin Gıdadaki Yokluğu veya Azaltılmış Varlığına İlişkin İzin Verilen İfadeler ve Bunların Koşulları kullanılır.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında atıf yapılan bilgilere ilave olarak ‘gluten intoleransı olan bireyler için uygundur’ veya ‘çölyak hastaları için uygundur’ ifadeleri kullanılabilir.

(3) Gıda; gluten içeren bir veya daha fazla bileşeninin gluten içeriği azaltılarak veya gluten içeren bileşenleri doğal olarak glutensiz olan diğer bileşenler ile ikame edilerek özel olarak üretilmiş, hazırlanmış ve/veya işlemden geçirilmiş ise bu maddenin birinci fıkrasında atıf yapılan bilgilere ilave olarak ‘gluten intoleransı olan bireyler için özel olarak formüle edilmiştir’ veya ‘çölyak hastaları için özel olarak formüle edilmiştir’ ifadeleri kullanılabilir.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan GIDA İŞLETMELERİ 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine istisna olarak, bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine uygun olmayan 31/12/2015 tarihinden önce tescil başvurusu yapılmış veya tescillenmiş ticari marka veya marka bulunduran gıdalar, 31/12/2019 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31/12/2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir.

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümleri ithal edilen gıdaların etiketleri için de geçerlidir.

(4) Bu Yönetmeliğin tanımlama işareti ile ilgili hükümlerinin uygulanmasında, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında verilen geçiş sürelerine uyulur.

Yukarıda aktarılan ve ilgili Yönetmelik’te vurgulanan 14 alerjen madde esas alınarak;

a)Toplu tüketim yerlerinde bulundurulmak üzere hazırlanan “Alerjen” bilgilendirme posteri ekte sunulmuş olup söz konusu posterin işletmeniz tarafından Genelgemizde açıklandığı şekilde kullanılmasını,

b)İlgili Bakanlık tarafından hazırlanan “Gıda Etiketleme ve Tüketici Bilgilendirme Kılavuzu”nun ilgili birimlerinizce incelenerek gerekli önlemlerin alınmasını, öneririz.

Ayrıca, konuya ilişkin tereddütlerin giderilmesi ve ayrıntılı bilgilerin sunulmasına yönelik siz değerli üyelerimiz için bir eğitim çalışması kısa süre içerisinde Birliğimizce gerçekleştirilecektir.

Konuyu önemine binaen bilgilerinize sunarız.